2.1 Diagnostiek

Diagnostiek is het overkoepelende begrip voor het analyseren van problemen en daarmee het fundament voor alle (verdere) professioneel handelen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat het in eerste instantie gaat om ordening
  2. U beseft dat er bij ordening altijd sprake is van een spanning tussen de verschillende onderdelen en het geheel
  3. U beseft dat het aantal onderdelen dat u bij ordening van een probleem kunt gebruiken oneindig is en dat de kwaliteit toeneemt naarmate u meer verschillende invalshoeken gebruikt.U beseft echter ook dat de praktijk slechts een beperkte analyse toelaat
  4. U beseft dat er spanning bestaat tussen verschillende bronnen van kennis; als men zich alleen baseert op wetenschappelijke kennis gaat al snel de context verloren. Evidence based, wetenschappelijke kennis,dient ingebed te worden in value based- en practice based kennis. Wat volgens Sadler van groot belang lijkt, is om de assumpties en waarden die aan onze diagnostiek ten grondslag liggen expliciet te maken. Onderliggende waarden en aannames worden hiermee zichtbaar en daardoor toegankelijk voor discussie en verandering.
  5. Er is altijd sprake van impliciete politieke keuzes, zoals bijv. die ten grondslag liggen aan de huidige DSM worden daarmee eveneens expliciet en aan discussie en verandering onderhevig. Zo komt bijvoorbeeld een aspect in het zicht dat anders verloren dreigt te gaan; de invloed van de cultuur op het ontstaan van en de vormgeving van de klachten.* Als men het laat bij een classificatorische diagnose, zonder deze rubricering te relateren aan andere aspecten van het functioneren van de patiënt, gaat voor de diagnostiek en de behandeling relevante informatie verloren. Dan komt de validiteit van de diagnostiek in het geding. De classificatorische diagnose mag dan betrouwbaar zijn vastgesteld, ze heeft op zichzelf doorgaans niet genoeg waarde om de problematiek van een bepaalde patiënt te doorgronden, laat staan om er een behandeling op te baseren. Kijken we naar de validiteit van onze classificatorische diagnostiek in de brede zin, dan wordt de waarde uiteindelijk bepaald in de interactie met de patiënt en zijn familie. 
  6. Er is altijd sprake van fricties in de samenleving die gedrag onbegrijpelijk kunnen maken. Het is dan oook van groot belang om vanuit de postulaten van de dialoog te werken en vanuit een zorgvuldige inschatting van de realiteit, dat wil zeggen de reële mogelijkheden en beperkingen van die ene patiënt in zijn situatie. De resultaten van op empirisch onderzoek gebaseerde betrouwbare en valide diagnostiek kan men hierbij niet missen.