2.2.3.5 Stakeholders

Systeemdenken en complexiteit vragen om meervoudig kijken, het vanuit verschillen invalshoeken of rollen benaderen van een probleem als ware er diverse belanghebbenden of stakeholders. Bij DT put men uit alle CanMEDS-rollen gedurende de verschillende iteratieve fasen, net zoals dat het geval is bij het maken van een kunstwerk.

Hoe doe ik dat?

  1. Na de divergerende observatiefase ontstaat de eerste convergentie
  2. Het kunstwerk of vraagstuk representeert een bepaald idee of concept waarbij het zelf fungeert als prototype
  3. De combinatie van perspectieven leidt tot het vatten van de betekenis van het prototype of kunstwerk. De verschillende benaderingen of CanMEDS-rollen vallen dan samen tot sense making
  4. Het toekennen van betekenis aan een prototype of kunstwerk ontstaat emergent in de vorm van een patroon of samenhangend systeem, waarbij het geheel meer is dan de som der delen: een Gestalt
  5. Het beschouwen van een kunstwerk de beschouwer soms op een ander spoor. De beschouwer komt op een totaal andere plek uit dan verwacht. Abductie leidt tot serendipiteit 
  6. Samenhang is een voorlopige synthese, een kwalitatieve sprong, een mutatie, en als het om diagnostiek gaat, een werkhypothese.

Meer weten? Zie Design Thinking