2.2.3.6 TEAM

Co-creatie in de vorm van samen ontwerpen en/of vormgeven aan ideeen en wensen vereist teamwerk.Onder een team wordt verstaan een relatief kleine groep van professionals die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en die het in grote lijnen eens zijn over de weg naar dit doel. Motto is: Together EveryoneAchieves More.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt de wereld letterliojk inzichtelijk met behulp van visualisatie

een belangrijk hulpmiddel. Visualisatie maakt objecten en gebeurtenissen inzichtelijk en geeft abstracte concepten een betekenis. Het maakt die betekenis bovendien met anderen deelbaar. Beeldvorming, conceptualisatie, communicatie en samenwerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en onmisbaar om het denken op een steeds hoger niveau te brengen. Die focus op teamwerk, conceptualisatie, visualisatie en de daarmee gepaarde overgang van een geletterde naar een beeldcultuur is prominent zichtbaar in de wereld van onderwijs, opleiding en professionele ontwikkeling. Hier worden immers de fundamenten gelegd voor een wereld van grenzeloze maakbaarheid en uitbesteding. Het belang van kennis en creativiteit als onderscheidende factoren is  dan ook bij uitstek zichtbaar op de plek waar aan de vaardigheden van de 21eeeuw wordt gewerkt. Op die plek is ook voelbaar dat zaken als visualisatie, conceptualisatie, teamwerk en communicatie, alsmede de transfer van de beoogde vaardigheden van de 21eeeuw naar de beroepspraktijk, geen sine cure zijn. Het denken en teamwerk op een hoger plan brengenvergt primair anders denken en in een bestaande praktijk betekent dat niets minder dan een (gedwongen) cultuuromslag. In kennis-economische termen spreekt men de transitie van Red naar Blue Ocean-denken. Daarvoor is het nodig dat betrokkenen aan den lijve ervaren dat in de nieuwe denktrant sprake is van:

·      de best-denkbare inhoudelijke resultaten (product-technology system);

·      een transparante en doelmatige gang van zaken (product-service system);

·      sociaal draagvlak voor zowel de procesgang als resultaten (socio-technical system);

·      inspirerende en leerzame ervaringen in een veilige en duurzame context (societal system).

Onderzoek laat zien dat deze vorm van multi-level design thinking (Joore, 2010) zich in de praktijk lastig laat realiseren. In de literatuur spreekt men van taaie vraagstukken die om een specifieke benadering vragen, waarbij de onderstroomde boventoon voert. Om die inzet te ondersteunen, en daarmee de beoogde transitie te vergemakkelijken, is binnen het Wenckebach Instituut van het UMCG een specifieke werkwijze ontwikkeld: de Digitafel-Methodiek (DTM).

Meer weten? Zie Design Thinking