3.2.1.2.1 Beperking werkgeheugen

Professionele ontwikkeling van kenniswerkers impliceert het doorlopend bijhouden en opfrissen van feitenkennis. Dit enkelslag leren kost weliswaar enige moeite, maar doet geen groot appel op onze mentale capaciteiten. Dit ligt anders bij het (bewust) doorbreken van methodische routines die behoren tot het domein van de impliciete vakkennis (know how of Polanyi’s tacit knowledge). In dat geval moet men het eigen programma van zelfinstructies herzien d.w.z. men gaat na of men zijn doelen op correcte wijze bereikt (procesevaluatie) en of gestelde taken zijn volbracht (resultaatevaluatie). Ook kan men op basis van ervaring en reflectie lering trekken voor toekomstige opdrachten of soortgelijke situaties. Er is dan sprake van generalisering en/of verdieping. Men spreekt dan van dubbel- en zelfs drieslagleren (Wierdsma; Veenman 2013). Het zijn deze manieren van leren die het denken pas echt op een hoger plan brengen.  

Meer weten? Zie Toelichting CP