2.5.1.2 Intellectueel kapitaal

Intellectueel kapitaal is het cognitieve of intellectuele vermogen om kennis te managen. 
 
Hoe doe ik dat? (nog bewerken!)
 
Verhaal componeren/construeren om richting te geven aan de toekomst
Kennisportaal, informatievoorziening
Kenniscirculatie
Doel onderzoek: tacit = sticking knowledge expliciteren.
Kennis is de basis voor innovatie. Vrije toegang tot informatie/kennis via Internet en CoP’s. CoP is een netwerk van actoren rondom een gezamenlijk kennisterrein. Doel: vrije uitwisselen van kennis en expertise/wijsheid. Ca. 80 % van onze kennis is stilzwijgend (tacit, sticky). Een CoP is een krachtig vehikel.
CoP = kennis delen en kenniscreatie. Gecodificeerde kennis wordt uitgedrukt in (vak)talen en formele systemen. Tacit knowledge is moeilijk overdraagbaar en gebonden aan de lokale context. Gecodificeerde kennis is wel overdraagbaar en globaal/internationaal beschikbaar. Kennis blijft afhankelijk van de sociale context. De realiteit is een sociale constructie (Nonaka, 1995). Kenniscreatie is mogelijk m.b.v. het SECI-model.
Voorwaarde: open toegang (access) tot informatie/kennis; FM + = kennisplatforms. 
+ = continue experimenteren; altijd pilots uitvoeren (in plaats van ‘uitrollen’; zie Tiggelaar). 
Codificatie van kennis
Harmonisering van verschillende kennis-stromen. 
Continu experimenteren met innovaties
Exploreren van technologie
Testen van prototypes 
Onderzoek uitvoeren (interviews = kwalitatief onderzoek, vragenlijsten = stellingen/4 punts schaal via het web) naar effectiviteit van CoP’s.
Items: kengetallen + overzicht van variabelen: doel = verhelderen van sticky informatie, omvang (klein, groot), leeftijd CoP, cruciale item, vertrouwen, verhalen vertellen (story telling), persoonlijke invloed als innovator, on line etc. ) = opsporen van condities + nagaan van impact
Onafhankelijke variabelen = A
Afhankelijke variabele (= beïnvloedbaar) = B = CoP (FCM: vgl. programma) = omgaan met SI = sticky information = tacit knowledge
Uitkomst = C = impact
Kennisdomeinen/expertisegebieden/disciplines verbinden; multi-disciplinair werken
Verhaal gebruiken om kennis te delen
Niet: kennis-silo’s, opslagplaatsen van kennis, administratieve opslag
Information space = ruimte om informatie te delen, te articuleren
 
Meer weten? Zie Toelichting kapitalen