3.2.6.2.4 Fasering

Veranderkunde streeft naar een beheerste procesgang en vraagt daarom om dosering en vooral fasering in de vorm van onderstaand 4D-model.
 
Hoe doe ik dat?
  1. Discovery; in de eerste fase werkt de moderator met alle betrokkenen aan het ontdekken van krachten en best properties. Het kan hier gaan om een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, beschrijvingen van ervaringen, en het benoemen van al bestaande good practices die van betekenis zijn als bouwstenen voor de antwoord(en) op de centrale vraagstelling
  2. Dream; in deze fase worden de gemeenschappelijke aspiraties verhelderd en genuanceerd in termen van wat ‘we’ voor ogen hebben, wat is er af als het af is, wat is ‘ons’ ideaal in dezen?
  3. Design; in deze fase worden concrete probleemanalyses gemaakt en op basis daarvan voorstellen geformuleerd over: wie (stakeholderanalyse)wat (acties,) waarom (argumenten, hogere doelen en kaders), wanneer (tijdpad) en hoe (plan van aanpak, draaiboek)
  4. Delivery; concrete voorstellen tot slot beschouwd in het licht van implementatie en verdere uitwerkingen in de praktijk, de realisatie. Hierbij is zowel aandacht voor formele kaders als voor sociaal draagvlak, alsmede voor het omzetten van pilots naar definitieve vormen, het realiseren van voorwaarden, afspraken over monitoring van bereik, rendement, kwaliteit, enzovoort. In deze fase vindt als het ware een ‘toets’ plaats in hoeverre de vanuit de centrale topic in de eerste fases ontworpen toekomst wordt gerealiseerd.
Meer weten? Zie Toelichting veranderkunde