1.4 Informed consent

Onder informed consent verstaat men dat een hulpvrager formeel toestemming moet geven alvorens men tot nader onderzoek of oplossing van het probleem kan overgaan.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat u (als het ware) samen een contract sluit
  2. U draagt er voor zorg dat de toe- of instemming op vrijwillige basis plaatsvindt
  3. U draagt er zorg voor dat toe- of instemming op basis van gedegen informatie plaatsvindt
  4. In sommige gevallen kunt u er impliciet van uitgaan, vooral in het begin van het traject, dat het stellen van de hulpvraag tevens de toestemming tot diagnostiek omvat. Dit is niet per definitie het geval!
  5. U overlegt met hulpvrager over het vervolgtraject zodra globaal helder is wat er aan de hand is en wat er verder in uw ogen moet gebeuren
  6. U overlegt met de ander in voor hem begrijpelijke termen en legt de uitkomst van dit overleg in een contract of orderbevestiging vast
  7. U start pas na expliciete instemming van de hulpvrager met intervenieren.